REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – SZKOLENIA ON-LINE

 

 • Konkurs
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu polegającego na udzieleniu jak największej ilości poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie w zakresie znajomości funkcji usługi Microsoft Azure („Konkurs”).

 

 • Organizator
 1. Organizatorem Konkursu jest Transition Technologies – Managed Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55 („Organizator”).
 2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje dwuosobowa komisja wyznaczona przez Organizatora.
 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą̨ być́ zgłaszane do Organizatora mailem na adres marketing@ttms.pl, w czasie trwania Konkursu i w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, nazwę Uczestnika, którą posługiwał się w czasie Konkursu, oraz opis i przyczynę reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od złożenia. Wynik zgłoszenia zostanie przesłany do Uczestnika na wskazany adres e-mail.

 

 • Termin
 1. Konkurs odbywa się w dniu 22.04.2021 podczas prowadzenia webinaru „Migracja do Microsoft Azure – Case study z wdrożenia Microsoft Azure w dużej firmie z branży energetyki i ciepłownictwa„ („Webinar”).
 2. Konkurs odbywa się on-line, na żywo za pośrednictwem serwisu www.menti.com natomiast równocześnie uczestnikom będą się wyświetlać pytania i instrukcje w aplikacji Microsoft Teams.

 

 • Uczestnictwo
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno występująca we własnym imieniu jak i jako przedstawiciel innego podmiotu. Aby uczestniczyć w Konkursie, osoba musi zgłosić swój udział zgodnie z pkt. 4.3 poniżej. („Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
 3. Uczestnikiem Konkursu może zostać́ wyłącznie osoba, która bierze udział w Webinarze i zarejestruje się̨ w serwisie https://www.menti.com przed rozpoczęciem Konkursu.
 4. Rejestracja Uczestnika polega na otwarciu strony https://www.menti.com i wpisaniu kodu podanego w czasie Webinaru i indywidualnego nicku, w pola znajdujące się̨ w otwartym oknie, w oznaczonym miejscu.
 5. Konkurs polega na udzielaniu przez Uczestników odpowiedzi na pytania wyświetlające się̨ podczas Webinaru. Proponowane odpowiedzi wyświetlają̨ się̨ podczas Webinaru, a na stronie https://www.menti.com pojawiają̨ się̨ jako oznaczenia literowe w czasie rzeczywistym.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą̨ one prowadzić́ do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń́ i zasad funkcjonowania Konkursu,
  3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora.

 

 • Zasady przeprowadzenia konkursu
 1. Jeden Uczestnik może tylko raz wziąć udział w Konkursie.
 2. Konkurs składa się z 5 pytań konkursowych i ma formę testu jednokrotnego wyboru. Uczestnicy odpowiadają na pytania jednocześnie. Konkurs trwa 5 minut, po 30 sekund na odpowiedź na jedno pytanie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, sieci lub systemu zasilania, wpływające na niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie zgłoszenia do Konkursu, a także problemy z jego przebiegiem i ukończeniem.
 4. W Konkursie w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę̨ poprawność́ odpowiedzi, a w drugiej – szybkość́ ich udzielania. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez system serwisu https://www.menti.com bezpośrednio po zakończeniu Konkursu. Uczestnik otrzyma powiadomienie o zwycięstwie na swoim urządzeniu będąc w serwisie https://www.menti.com.
 5. Po zakończeniu Webinaru, w ciągu 48h Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu umówienia terminu odbioru nagrody. Zwycięzcy zostaną zweryfikowani po nicku podanym przed rozpoczęciem Konkursu. Potwierdzenie odbioru nagrody zostanie przesłane drogą mailową na wskazany przez zwycięzcę adres.

 

 • Nagrody
 1. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród dla Uczestników, którzy odpowiedzieli prawidłowo na największą ilość pytań w najkrótszym czasie.
 2. Nagrodami w Konkursie są indywidualne konsultacje z zakresu rozwiązań informatycznych Microsoft Azure o wartości brutto 400zł.
 3. Nagrody nie podlegają̨ wymianie na gotówkę̨ ani na nagrody innego rodzaju.
 4. Uczestnik-zwycięzca nie może przenieść́ prawa do nagrody na osobę trzecią.
 5. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.), jeżeli nagroda zostanie przyznana osobie fizycznej (niezależnie od faktu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej) wartość́ nagrody, o której mowa w pkt 6.2 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Uczestnikowi-zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagrody i nagrody pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej). Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę̨ podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Uczestnika-zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 6. W przypadku, gdy zwycięzcą nagrody jest osoba fizyczna nie będąca polskim rezydentem podatkowym i która przedstawi odpowiedni certyfikat rezydencji podatkowej, Organizator doliczy nagrodę pieniężną oraz zapłaci podatek dochodowy z uwzględnieniem postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród w indywidualnych przypadkach, w szczególności zdobycia równej ilości punktów przez więcej niż jedną osobę.

 

 • Przetwarzanie danych osobowych
 1. Osoby fizyczne będące Uczestnikami lub reprezentujące Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem Nagrody, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem Nagrody, jak również w celach statystycznych i marketingowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), lit. c) oraz f) RODO).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie danych osobowych Uczestnika: nick oraz adres mailowy
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację informacji o przyznaniu nagrody na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych – na stronach Organizator (Facebook, LinkedIn).
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Transition Technologies – Managed Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55.
 5. Z administratorem można skontaktować się także za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@ttms.pl
 6. Dane nie będą udostępniane zaufanym partnerom współpracującym z administratorem danych w zakresie organizacji Konkursu oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wydania nagród w Konkursie. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez czas wydania nagród, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń́.
 8. Osobie, której dane dotyczą̨, przysługuje: prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną̨ sytuację – w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane Uczestnika na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia ich danych osobowych.
 9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia odbiór nagrody.
 12. Uczestnik nie podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Uczestnika.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu wedle swego uznania i w każdym czasie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://ttms.pl/courses/cloud-native/
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony, na której będą ogłaszane wyniki Konkursu
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 6.5 powyżej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki i opłaty, do uiszczenia których mogą być zobowiązani Uczestnicy lub inne osoby w związku z udziałem w Konkursie i uzyskaniem nagród.
 4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.