REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – SZKOLENIA ON-LINE

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci szkoleń on-line prowadzonych przez Organizatora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).

 

Przed zgłoszeniem udziału w Szkoleniu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z usługi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 • Definicje

 

Dzień roboczy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
Materiały treści i obiekty multimedialne (informacje, dane, pliki graficzne, pliki video), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.), które mogą być dostarczane Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Szkolenia lub po jego zakończeniu, z których Uczestnik może korzystać na własne potrzeby w celach dydaktycznych
Organizator Transition Technologies – Managed Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa; Organizator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.)
Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Serwis strona internetowa, na której Organizator umożliwia rejestrację na Szkolenie, dostępna pod adresem https://ttms.pl/szkolenia/
Uczestnik osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu organizowanym przez Organizatora
Szkolenie szkolenie internetowe organizowane przez Organizatora dla Uczestników

 

 • Warunki ogólne
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Uczestnika Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.
 2. Organizator oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać́ się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować́ właściwe środki techniczne, które zminimalizują̨ wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować́ programy antywirusowe i chroniące tożsamość́ korzystających z sieci Internet.
 3. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności, która naruszałaby interes Organizatora.
 4. Organizator świadczy usługę Szkolenia nieodpłatnie.
 5. Usługi są̨ świadczone w terminach wskazanych w Serwisie. Usługa Szkolenia polega na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w szkoleniu online o tematyce szczegółowo opisanej w Serwisie, zadawania pytań, dyskusji i wymiany doświadczeń.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość tematyczną i techniczną Szkolenia oraz wysoką wartość merytoryczną, zgodną z opisem Szkolenia zamieszczonym w Serwisie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Szkolenia z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora i nie może to stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników.
 9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu lub aplikacji, za pomocą której Szkolenie będzie prowadzone, nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 10. Organizator zastrzega, że Szkolenia przedstawiane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas Szkolenia powstałe z powodu innych okoliczności niż rażące niedbalstwo lub wina umyślna Organizatora;
  2. za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu Szkolenia;
  3. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z prawem i za zgodą Uczestnika.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, naprawczych bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Uczestników
 12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie, wyłączona jest odpowiedzialność́ Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników ze Szkoleń, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność́ korzystania z nich, w szczególności zaś́ za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.

 

 • Wymagania techniczne
 1. Do uczestnictwa w Szkoleniu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz przeglądarka internetowa.
 2. Organizator dołoży starań́, aby uczestnictwo w Szkoleniu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń́ oraz typów połączeń́ internetowych.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Edge RS2 lub Chrome 83 lub Firefox 79 lub Opera 65 lub Safari 13, lub nowsze, z włączoną̨ obsługą języka JavaScript.
 4. Uczestnik powinien posiadać́ również̇ urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość́ podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać́ mu się̨ z transmisją dźwięku w ramach Szkolenia.

 

 • Udział w Szkoleniu
 1. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu oferowanym w Serwisie, Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie podając dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwę firmy, której jest przedstawicielem/pracownikiem lub swój status zawodowy (np. student, własna działalność gospodarcza, etc.).
 2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację. Bez potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji, udział w Szkoleniu nie będzie możliwy.
 3. Uczestnik ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora i jego partnerów biznesowych lub na otrzymywanie newsletteru. Wyrażenie zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego jest dobrowolne i nie warunkuje udziału w Szkoleniu.
 4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu na Szkolenie za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. W kolejnej wiadomości, przesłanej przed dniem Szkolenia, Uczestnik otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w Szkoleniu.
 5. Organizator nie odpowiada za brak możliwości uczestnictwa w Szkoleniu w przypadku podania nieprawdziwych lub niedokładnych danych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Uczestnik może w każdej chwili, do czasu rozpoczęcia Szkolenia, zrezygnować z udziału w Szkoleniu przez skierowanie oświadczenia o takiej treści do Organizatora na adres e-mail: marketing@ttms.pl.
 7. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Szkoleniu osobom trzecim.
 8. Organizator zapewnia możliwość interakcji z prelegentem lub innymi Uczestnikami poprzez komunikację w formie czatu oraz audio/video, przy czym Organizator nie odpowiada za problemy techniczne pozostające poza jego kontrolą.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnione przez Uczestnika informacje poufne w trakcie Szkolenia.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Szkoleniu, w tym w szczególności:
  1. błędne podane danych kontaktowych,
  2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,
  3. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.

 

 • Reklamacje
 1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacją usługi przez Organizatora. Reklamacja może być złożona poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: marketing@ttms.pl.
 2. Uczestnik składający reklamację powinien podać swoje dane, w tym dane kontaktowe, oraz opis zaistniałego problemu będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiazywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich.

 

 • Postanowienia dotyczące konsumentów
 1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie konsumenta, tj. osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Konsument odstępuje od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: marketing@ttms.pl.
 4. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do konsumentów.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do Uczestników będących konsumentami stosuje się̨ przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm).

 

 • Własność intelektualna
 1. Z chwilą rejestracji na Szkolenie Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania ze Szkolenia i Materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Szkolenia lub Materiałów oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora.
 3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, w tym treści Szkolenia oraz Materiałów, należą do Organizatora.

 

 • Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników można kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@ttms.pl.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe wskazane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu:
  1. organizacji Szkolenia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Szkolenia (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)
  2. prowadzenia marketingu produktów lub usług Organizatora lub jego partnerów biznesowych– podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest marketing (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest organizacja Szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dochodzenie i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. analizy zainteresowania Szkoleniami i ich tematyką wśród grup zawodowych celem dostosowania oferty Szkoleń i ich zakresu – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą danych Uczestników mogą być:
  1. podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy z Organizatorem i zgodnie z jego poleceniami,
  2. niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych).
 5. Podane dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez następujące okresy:
  1. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  2. w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą̨ przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Szkoleniu.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 10. Informacje na temat zastosowanych plików cookies przedstawione zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie internetowej https://ttms.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza w Serwisie co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto, Uczestnicy są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.
 2. Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.09.2020 r.